BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN - TT HNX

HOSE:

HNX:

Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
APSI HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian