BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN - HSX

HOSE:

Đóng cửa

HNX:

Đóng cửa
Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
VN-Index 970.07       -18.64    -1.89% 245,780,643 5,042.50 11 67 43 224 12
HNX-Index 106.41       -1.68    -1.56% 47,837,961 584.73 16 41 47 98 23
APSI HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3