BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN - HSX

HOSE:

Đóng cửa

HNX:

Đóng cửa
Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
VN-Index 970.03       -12.68    -1.29% 168,342,667 4,018.72 9 101 52 178 7
HNX-Index 105.39       -0.91    -0.86% 32,367,022 426.52 13 43 52 81 17
APSI HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3