BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN- TỔNG HỢP

HOSE:

Tạm dừng nhận lệnh

HNX:

Tạm dừng nhận lệnh
Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
VN-Index 990.63       0.77    0.08% 104,882,552 1,977.89 4 95 62 169 7
HNX-Index 101.55       -0.66    -0.65% 17,705,138 224.55 11 27 44 65 11
APG HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+