BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN - TỔNG HỢP

HOSE:

Đóng cửa

HNX:

Đóng cửa
Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
VN-Index 989.46       7.42    0.76% 184,831,147 4,701.07 9 152 63 140 6
HNX-Index 106.71       -0.05    -0.05% 28,435,612 416.42 17 73 40 63 16
APSI HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+