BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN- TỔNG HỢP

HOSE:

Phiên liên tục

HNX:

Đang giao dịch
Chỉ số KLGD GTGD Trần Tăng Đứng giá Giảm Sàn
VN-Index 991.44       3.55    0.36% 54,747,937 1,110.80 7 127 67 132 6
HNX-Index 104.58       -0.17    -0.16% 6,832,896 76.41 12 33 28 47 19
APG HOSE HNX TT HOSE TT HNX Đặt lệnh
Ngày giao dịch: 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+